head-uzky-60px-02

ziva-firma-logo-120px

Úterý, 28 Září 2021

Poradenství v oblasti enviromentálních zdrojů - Zelená úsporám

Jak je možné žádat

Následující řádky obsahují kompletní návod, jak žádat o podporu z programu Zelená úsporám před realizací opatření, které má být podpořeno. Týká se tedy žadatelů, kteří opatření ještě nedokončili. O podporu můžete samozřejmě žádat také po realizaci opatření, a to na investice, které splňují podmínky programu a byly dokončeny po 1. dubnu 2009, u panelových domů po 1. září 2009. V tomto případě doložíte všechny požadované dokumenty najednou při podání žádosti.

Ke stažení:

Přehled výší podpory a návod, jak žádat o dotaci - všichni žadatelé

1. Najděte si odborníka na zpracování projektu

Odborník vám poradí, zda vámi plánované opatření má šanci splnit podmínky programu, zpracuje vám projekt a takzvané energetické hodnocení a pomůže s vyplněním krycího listu technických parametrů k žádosti (více informací k projektové dokumentaci naleznete zde). Tohoto nepostradatelného odborníka najdete v databázi České komory autorizovaných inženýrů a techniků (vyhledávání zde) nebo v seznamu České komory architektů (vyhledávání zde). Odborník, který vám zpracovává dokumentaci, za svou práci plně zodpovídá. Je tedy nanejvýš dobré si jeho služby zajistit smluvně. Vzor smlouvy o dílo se zpracovatelem dokumentace najdete zde, s dodavatelem opatření pak zde.

Na zpracování projektu i potřebných výpočtů (tedy energetického hodnocení) můžete také zažádat o podporu, a to až ve výši 20, respektive 40 tisíc korun. Podrobnější informace o podpoře na projekt naleznete zde.

2. Vyberte si dodavatele a výrobek

Vámi vybranou investici musí provést firma zařazená v Seznamu odborných dodavatelů. Výrobky či technologie, které chcete použít, musejí být zaregistrovány v Seznamu výrobků a technologií. Oba seznamy byly vytvořeny pro účely programu Zelená úsporám a jsou zveřejněné na jeho webových stránkách (Seznam odborných dodavatelů, Seznam výrobků a technologií). Pokud si z jakéhokoliv důvodu chcete vybrat firmu, která v seznamu není, požádejte ji, aby se nechala do seznamu zapsat. Totéž platí pro výrobky a technologie, které může do seznamu nechat zaregistrovat výrobce nebo dovozce. Je to jednoduché a bezplatné.

Tyto požadavky na dodavatele, výrobky a technologie neplatí pro výstavbu domu v pasivním standardu, tudíž v případě žádosti v oblasti B. Zde je rozhodující, aby dům splňoval požadované technické parametry, které jsou specifikovány v příloze č. I/12 směrnice MŽP č. 9/2009.

3. Vyplňte žádost o podporu

Formulář získáte na každém krajském pracovišti Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP) - přehled krajských pracovišť zde - nebo si  ho můžete stáhnout zde. Fyzické osoby nepodnikající mohou formulář získat také na pobočkách bank, které jsou do programu zapojeny - přehled zde. Žádost vyplníte bez problémů sami. Spolu se žádostí je třeba přiložit vyplněný formulář krycího listu, ve kterém se vyplňují technické údaje. Jeho zpracování je o něco složitější, proto jej vyplňuje vámi vybraný odborník s autorizací (nejlépe zpracovatel odborného posudku - viz krok číslo jedna). Vzorově vyplněné krycí listy pro jednotlivé oblasti podpory najdete v rubrice dokumenty pro žadatele zde. Krycí list  pro oblast C (Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody) s instrukcemi, jaké údaje se mají vyplňovat, si můžete prohlédnout zde.

Pro větší přehlednost jsme pro vás také připravili seznam příloh, které budete přikládat spolu s vyplněnou žádostí.

4. S vyplněnými formuláři přijďte na krajské pracoviště SFŽP, či do banky

Pro fyzické osoby nepodnikající platí, že s krycím listem a projektem včetně odborného posudku v oblastech A a B musejí nejprve navštívit krajské pracoviště SFŽP (KP) - přehled krajských pracovišť zde. Tam předložené dokumenty posoudí a potvrdí. Krajské pracoviště vás poté vyzve, abyste si posouzené dokumenty vyzvedli. Pokud v nich budou chyby, pracovníci KP vám poradí, jak je odstranit. K posouzeným dokumentům přidáte vyplněnou žádost včetně ostatních požadovaných příloh a předáte je pracovníkovi ve vybrané bance, čímž se podání žádosti završí. Při podávání žádosti o podporu v oblasti C je postup jednodušší - všechny dokumenty najednou předložíte pouze v bance (přehled zde). Naopak fyzické osoby podnikající a právnické osoby musejí žádost včetně projektu a všech příloh odevzdávat výhradně na krajském pracovišti SFŽP.

5. Přibližně do tří měsíců od podání žádosti obdržíte vyrozumění o poskytnutí podpory

Vyrozumění bude kromě jiného obsahovat číslo žádosti a maximální částku, kterou můžete získat. Pokud se při samotné realizaci opatření neodchýlíte od původního záměru a uděláte vše správně, není důvod, abyste nedostali plnou dotaci. Musíte však počítat s tím, že poskytovaná částka podpory nemůže překročit výši investičních nákladů. S realizací investice samozřejmě nemusíte čekat tři měsíce, můžete začít třeba ihned po podání žádosti. Naopak od data, kdy vám bude doručeno vyrozumění, s investicí příliš dlouho otálet nemůžete. Na provedení plánovaného opatření máte od data vydání rozhodnutí o poskytnutí podpory tyto lhůty: 9 měsíců v oblasti opatření C, 18 měsíců v oblasti A a 24 měsíců v oblasti B. Když vám budou přiznány dotace v kombinaci dvou oblastí, vždy se řiďte tou delší lhůtou.

6. Prokažte ukončení realizace opatření

Po dokončení investiční akce zajděte do banky (přehled zde), kde se prokážete vyrozuměním o poskytnutí podpory, předložíte faktury s tzv. položkovým rozpočtem a potvrzením o jejich zaplacení a doložíte, že realizace projektu byla dokončena (informace o náležitostech faktury  a uznatelných nákladech zde). Jak? Předložíte buď kolaudační souhlas, nebo oznámení o užívání stavby, nebo předávací protokol, anebo protokol o uvedení zařízení do trvalého provozu. Fyzické osoby podnikající a právnické osoby s fakturami a dalšími výše uvedenými doklady do banky nemusejí. Všechny dokumenty předkládají přímo na krajském pracovišti SFŽP (přehled zde).

Pokud jste osoba podnikající v oblasti bydlení (podnikatel, firma či obec pronajímající byty, ale také bytové družstvo nebo SVJ), pak se vás týká problematika tzv. veřejné podpory. Při podání žádost jste museli předložit požadované dokumenty k veřejné podpoře. Nezapomeňte, že i po realizaci opatření jste zodpovědní za jejich správnost a aktuálnost. Jestliže v průběhu realizace opatření došlo k nějakým změnám, jste povinni je příslušnému krajskému pracovišti nahlásit.

Pro všechny žadatele platí, že ukončení realizace opatření dokládají na stejných pracovištích banky nebo SFŽP, kde žádost podávali.  Po dokončení realizace v oblasti B jste povinni doložit splnění požadované průvzdušnosti budovy na formuláři "Potvrzení o splnění požadované průvzdušnosti". Přílohou tohoto potvrzení bude "Osvědčení o měření průvzdušnosti budovy" ve formátu, který Vám vystaví zhotovitel.

7. Zhruba do dalších čtyř týdnů vám bude doručena smlouva ve třech vyhotoveních

Všechny tři kopie smlouvy podepište. Jeden podpis nechte úředně ověřit notářem. Dvě kopie smlouvy (jednu s ověřeným podpisem) zašlete Státnímu fondu životního prostředí ČR (přímo na odbor GIS) - kontakt. Podpora pak bude přibližně do měsíce převedena na váš účet, jehož číslo jste uvedli v žádosti. Ale pozor! Nezapomeňte, že musíte být majiteli účtu, na který mají peníze přijít.

Kdo může žádat

Program je určen vlastníkům rodinných a bytových domů (panelových i nepanelových technologií). Kromě fyzických osob se do něj mohou zapojit také společenství vlastníků bytových jednotek, bytová družstva, města a obce (včetně městských částí), podnikatelské subjekty, případně další právnické osoby. Žadatelem o podporu může být pouze osoba, která je vlastníkem, anebo spoluvlastníkem nemovitosti - musí být tedy uvedena na výpisu z katastru nemovitostí (listu vlastnictví).

Typy žadatelů:

Zelená úsporám a památkově chráněné budovy

Na dotaci mají nárok i vlastníci budov, které jsou prohlášeny kulturními památkami nebo se nacházejí na území památkových rezervací a zón. Možnost provádění úprav je však u těchto staveb výrazně omezena. Všechny zamýšlené úpravy u nich podléhají předchozímu projednání ve smyslu ustanovení zákona č. 20/1987Sb., o státní památkové péči. Státní fond životního prostředí proto doporučuje vlastníkům takových staveb, aby se o zvažovaných úpravách nejprve poradili se specialisty příslušného územního pracoviště Národního památkového ústavu nebo odboru státní památkové péče. Kontakty na jednotlivá pracoviště naleznete zde.

Upozorňujeme, že Státní fond životního prostředí nemůže nést odpovědnost za přípravu opatření, která se následně podle zákona o státní památkové péči ukážou jako problematická. Není ani oprávněn posuzovat specifické otázky památkové péče.

Kde je možné žádat

Na krajských pracovištích Státního fondů životního prostředí podávají žádosti
o podporu právnické osoby a fyzické osoby podnikající (podnikatelé, bytová družstva, SVJ ap.). Fyzické osoby nepodnikající (majitelé rodinných domů ap.) si na krajských pracovištích pouze nechávají prověřit projekt, odborný posudek a krycí list v oblasti A (zateplení) a B (pasivní domy).

Pro žadatele Zelená úsporám jsou krajská pracoviště SFŽP (odbor GIS) otevřena takto:

PO 8.00 - 15.00
ÚT 8.00 - 17.00
ST 8.00 - 17.00

Podrobnější kontakty na krajské pobočky naleznete zde

Na pobočkách bank pověřených administrací žádostí o podporu z programu Zelená úsporám podávají žádosti pouze fyzické osoby nepodnikající:

 • Česká spořitelna, a. s.
 • Českomoravská stavební spořitelna
 • ČSOB
 • Hypoteční banka
 • Komerční banka, a. s.
 • LBBW Bank CZ, a. s.
 • Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s.
 • Poštovní spořitelna
 • UniCredit Bank ČR, a. s.

Podrobnosti o pověřených bankovních subjektech naleznete zde

Na co je možné žádat

Program Zelená úsporám podporuje realizaci opatření vedoucích k úsporám energie a využití obnovitelných zdrojů energie v rodinných a bytových domech. Od 10. 6. 2010 podporuje také energetické úspory v budovách veřejného sektoru (domovy důchodů, školky apod.).

Podmínkou pro získání dotace je splnění podmínek programu a dokončení realizace opatření po 1. dubnu 2009 u obytných domů (resp. po 1. 9. 2009 u panelových bytových domů). Program Zelená úsporám podporuje patření v následujících oblastech (Podrobné podmínky najdete ve Směrnici MŽP č. 9/2009 a jejích přílohách nebo v Příručce pro žadatele o dotaci z programu Zelená úsporám):

Oblast A: Úspora energie na vytápění

V oblasti A podporuje program Zelená úsporám opatření vedoucí k úsporám energií na vytápění prostřednictvím celkového nebo dílčího zateplení rodinných nebo bytových domů (panelové i nepanelové technologie).

V případě dílčího zateplení obytných budov je základním požadavkem pro poskytnutí podpory dosažení dvacetiprocentní úspory energie na vytápění, a to realizací alespoň jednoho z předepsaných opatření - výměnou nebo úpravou oken, zateplením střechy, zateplením vnějších stěn atd. Při dosažení třicetiprocentních úspor a vyšších bude i dotace z programu Zelená úsporám vyšší, a to 850 Kč/m2 u rodinných domů respektive 600 Kč/m2 u bytových domů.

V případě celkového zateplení obytné budovy je podmínkou pro poskytnutí podpory dosažení energeticky úsporného standardu obytné budovy, tj. roční měrné potřeby tepla nejvýše 70 kWh/m2 u rodinných domů a nejvýše 55 kWh/m2 u bytových domů, a zároveň snížení potřeby energie na vytápění o 40 %. Pokud žadatel dosáhne celkovým zateplením ještě nižší měrné potřeby tepla (40 kWh/m2 u rodinných domů respektive 30 kWh/m2 u bytových domů), získá vyšší dotaci, a to 2200 Kč/m2 u rodinných domů respektive 1500 Kč/m2 u bytových domů.

 • Přehled výše podpory v oblasti A pro rodinné domy naleznete zde.
 • Přehled výše podpory v oblasti A pro bytové domy naleznete zde.

Požadavky na minimální rozsah projektu k žádosti o dotaci v oblasti podpory A stanoví tento dokument.

Ke stažení:

Návod, jak úspěšně podat žádost pro oblast A - osoby nepodnikající (rodinné domy)

Návod, jak úspěšně podat žádost pro oblast A  - nepanelové bytové domy

Návod, jak úspěšně podat žádost pro oblast A - panelové domy

Pro žadatele o dotaci z programu Zelená úsporám  pro oblast A (úspora energie na vytápění) jsme připravili podrobnou příručku, ve které naleznou kromě základních informací o programu a podmínkách podpory pro zateplení též postup předkládání žádosti doplněný slovníčkem pojmů a zkratek.

Příručka pro žadatele pro oblast A - zateplení

Oblast B: Výstavba v pasivním energetickém standardu

V oblasti B podporuje program Zelená úsporám výstavbu nových rodinných a bytových domů splňujících pasivní energetický standard. Podporována je i změna stavby stávajících obytných domů na energeticky pasivní domy, podmínkou pro přidělení podpory je v obou případech dosažení měrné roční potřeby tepla nejvýše 20 kWh/m2 u rodinných domů respektive 15 kWh/m2 u bytových domů. Dotace se přiděluje jako pevná částka na jeden rodinný dům (250 000 Kč) nebo jednu bytovou jednotku v bytovém domě (150 000 Kč).

 • Přehled výše podpory v oblasti B pro rodinné domy naleznete zde.
 • Přehled výše podpory v oblasti B pro bytové domy naleznete zde.

Požadavky na minimální rozsah projektu k žádosti o dotaci v oblasti podpory B stanoví tento dokument.

Pro žadatele o dotaci z programu Zelená úsporám  pro oblast B - pasivní domy jsme připravili podrobnou příručku, ve které naleznou kromě základních informací o programu a výstavbě v pasivním energetickém standardu též postup předkládání žádosti doplněný slovníčkem pojmů a zkratek.

Příručka pro žadatele pro oblast B - pasivní domy

Oblast C: Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody

V podoblasti C.1 podporuje program Zelená úsporám výměnu stávajících neekologických zdrojů vytápění (uhlí, kapalná fosilní paliva, elektřina) za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla  v rodinných a bytových domech.

Podpora v podoblasti C.2 se týká i instalace těchto  zdrojů v novostavbách.

O dotaci v oblasti C.1 a C.2 (tj. nízkoemisní zdroj na biomasu a tepelná čerpadla) mohou žádat i majitelé jednotlivých bytů. Ale pouze za podmínky, že je v bytovém domě v daných bytech realizováno etážové vytápění.

Podmínkou pro získání podpory na nízkoemisní zdroj na biomasu (náhrada neekologického zdroje, nebo instalace do novostavby) je dosažení předepsané účinnosti zdroje a emisních parametrů. Podmínky stanovuje příloha I/2 směrnice MŽP č. 9/2009. Důležitým pomocníkem při výběru zdroje vytápění i vhodného biopaliva může být specializovaná stránka připravená ve spolupráci s neziskovou organizací Biom CZ, kde žadatelé najdou různé rady, tipy a doporučení od odborníků na danou problematiku.

Podmínkou pro získání dotace na tepelné čerpadlo (výměna za neekologický zdroj vytápění i instalace tepelného čerpadla v novostavbě) je dosažení předepsaného topného faktoru. Podporované technologie tepelných čerpadel jsou země-voda, vzduch-voda, voda-voda a vzduch-vzduch s invertorem, přičemž tepelná čerpadla technologie vzduch-voda a vzduch-vzduch s invertorem jsou vzhledem k nižším investičním nákladům a nižšímu energetickému efektu podporována nižší částkou než technologie země-voda a voda-voda.

U instalace zdrojů na biomasu a tepelných čerpadel (vyjma tepelných čerpadel vzduch-vzduch s invertorem) do novostavby je požadováno, aby vypočtená měrná roční potřeba tepla na vytápění budovy nepřesáhla hodnotu 55 kWh/m2 podlahové plochy. Tento požadavek neplatí pro budovy dokončené před 1. 1. 2011.

U instalace tepelných čerpadel vzduch-vzduch s invertorem do novostavby je požadováno, aby vypočtená měrná roční potřeba tepla na vytápění budovy nepřesáhla hodnotu 55 kWh/m2 podlahové plochy.

 • Přehled výše podpory v oblasti C.1 a C.2 (zdroje vytápění
  na biomasu, tepelná čerpadla) pro rodinné domy naleznete zde.
 • Přehled výše podpory v oblasti C.1 a C.2 (zdroje vytápění
  na biomasu, tepelná čerpadla) pro bytové domy naleznete zde.

Požadavky na minimální rozsah projektu k žádosti o dotaci v oblasti podpory C.1 stanoví tento dokument.

Požadavky na minimální rozsah projektu k žádosti o dotaci v oblasti podpory C.2 stanoví tento dokument.

V podoblasti C.3 je podporována instalace solárně-termických kolektorů na přípravu teplé vody nebo na kombinaci přípravy teplé vody a přitápění do stávajících staveb i do novostaveb.

Podmínkou pro poskytnutí dotace je dosažení vypočteného ročního solárního zisku při reálném využití alespoň 350 kWh/m2 plochy apertury kolektoru (v případě systémů pouze pro přípravu teplé vody) nebo 280 kWh/m2 plochy apertury kolektoru (v případě systémů pro přípravu teplé vody a na přitápění) a celkem 1100 kWh pro instalaci na rodinném domě, nebo celkem 750 kWh na jednu bytovou jednotku, která je na systém napojena, pro instalaci na bytovém domě. U instalace, která slouží zároveň k přitápění, se požadované hodnoty vypočteného ročního solárního zisku pro celou instalaci zvyšují 1,3krát.

Podpora se v oblasti C.3 neposkytuje na instalace solárně-termických kolektorů na budovách, které jsou napojeny na systémy centrálního zásobování teplem, kde alespoň 50 % výkonu připojených zdrojů jsou zařízení využívající obnovitelné zdroje energie. Seznam měst a ulic, které jsou napojené na centrální zásobování teplem z využívající obnovitelné zdroje, naleznete zde.

 • Přehled výše podpory pro oblast C.3 pro rodinné domy naleznete zde.
 • Přehled výše podpory pro oblast C.3 pro bytové domy naleznete zde .

Požadavky na minimální rozsah projektu k žádosti o dotaci v oblasti podpory C.3 stanoví tento dokument.

Pro výpočet solárních zisků u solárních systémů pro přípravu teplé vody a pro přípravu teplé vody a přitápění se používá jednotná metodika energetického hodnocení solárních soustav dle TNI 730302 vypracovaná Ing. Tomášem Matuškou, PhD. a kol. Elektronickou podobu programu pro bilancování solárních soustav upravenou pro potřeby programu Zelená úsporám naleznete zde.

Oblast D: Dotační bonus

Žadatele, který provede vybranou kombinaci opatření (např. celkové zateplení a instalaci ekologického zdroje vytápění), ocení program Zelená úsporám dotačním bonusem ve výši 20 000 Kč u rodinného domu a 50 000 Kč u bytového domu. Podmínkou pro získání dotačního bonusu je současné podání žádostí na jednotlivá opatření.

 • Přehled kombinací opatření k získání dotačního bonusu
  pro rodinné domy naleznete zde.
 • Přehled kombinací opatření k získání dotačního bonusu
  pro bytové domy naleznete zde.

Oblast E: Podpora na přípravu a realizaci opatření (podpora na projekt)

Program Zelená úsporám podporuje také zpracování projektu a odborného posudku (hodnocení tepelně technických vlastností obytných domů: součinitel U, výpočet měrné potřeby tepla na vytápění a úspory měrné potřeby tepla na vytápění), případně dalších souvisejících prací, a to ve všech oblastech podpory. Například v oblasti podpory A (zateplení obytných budov) může žadatel získat 20 000 Kč (u rodinných domů), v oblasti B (výstavba pasivních obytných budov) 40 000 Kč. U kombinací opatření lze však získat podporu na zpracování odborného posudku pouze jednou.

 • Konkrétní výši dotace pro jednotlivé oblasti podpory naleznete zde.

Formulář žádosti o tzv. podporu na projekt je možné si stáhnout zde.

Popis programu

Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu instalací zdrojů na vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, ale také investic do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách. V Programu bude podporováno kvalitní zateplování rodinných domů a bytových domů, náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a také výstavba v pasivním energetickém standardu.

Česká republika získala na tento Program finanční prostředky prodejem tzv. emisních kreditů Kjótského protokolu o snižování emisí skleníkových plynů. Celková očekávaná alokace Programu je až 25 miliard korun.

Podpora v rámci programu Zelená úsporám je nastavena tak, aby prostředky mohly být čerpány v průběhu celého období od vyhlášení programu do 31. prosince 2012. Žádosti o podporu budou přijímány do konce trvání Programu, nebo do vyčerpání finančních prostředků Programu. O dotaci lze žádat jak před realizací opatření, tak po ní, nebude však možné žádat o podporu opatření dokončených před vyhlášením Programu. Podporu je možné poskytnout na zařízení instalovaná v obytných domech, nikoli např. v objektech určených k individuální rekreaci nebo průmyslových objektech, a to ani v případě, že zde má žadatel trvalé bydliště.

Program Zelená úsporám a základní postupy poskytování podpory upravuje směrnice Ministerstva životního prostředí č. 9/2009. Směrnici upřesňují přílohy směrnice, jejichž přehled a obsah naleznete v rubrice obecné dokumenty.

Základní členění Programu

Program je členěn do tří základních oblastí podpory:

A. Úspora energie na vytápění

 • A.1. Celkové zateplení
 • A.2. Dílčí zateplení

B. Výstavba v pasivním energetickém standardu

C. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody

 • C.1. Výměna neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu
  a účinná tepelná čerpadla
 • C.2. Instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel
  do novostaveb
 • C.3. Instalace solárně-termických kolektorů

D. Dotační bonus za vybrané kombinace opatření - některé kombinace opatření jsou zvýhodněny dotačním bonusem (pouze při současném podání žádosti a maximálně jednou pro daný objekt i při využití více z uvedených kombinací)

E. Dotace na přípravu a realizaci podporovaných opatření v rámci Programu

Kdo může žádat o podporu

Oprávněnými žadateli o podporu jsou vlastníci a stavebníci rodinných a bytových domů, kteří dům využívají k bydlení nebo k poskytování bydlení třetím osobám, tedy:

 • fyzické osoby podnikající i nepodnikající,
 • společenství vlastníků bytových jednotek,
 • bytová družstva,
 • města a obce (včetně městských částí),
 • podnikatelské subjekty,
 • případně další právnické osoby.

Podle směrnice MŽP č. 7/2010 mohou žádat v programu Zelená úsporám i vlastníci budov veřejného sektoru (tj. např. škol, ústavů sociální péče, domovů důchodců apod.). Podání žádostí proběhne ve vymezeném termínu, který vyhlašuje výzva k podávání žádostí.

Seznam odborných dodavatelů a seznam výrobků a technologií

Zaměření Programu vyžaduje využití takových materiálů, výrobků a zařízení a zároveň poskytovaných služeb, které zajistí dosažení cílů Programu a environmentálních přínosů pro společnost a zároveň budou zárukou kvality pro realizátory projektů. Proto je možné z Programu podpořit pouze výrobky, zařízení a technologie uvedené v Seznamu výrobků a technologií (SVT) a služby firem uvedených v Seznamu odborných dodavatelů (SOD).

Oba seznamy jsou otevřené pro všechny dodavatele a výrobky, které splní předem stanovené podmínky Programu. Zápis do seznamů není zpoplatněn.

Seznamy není nutno využívat v oblasti podpory B (pasivní výstavba), kde je dosažení požadovaných parametrů prověřováno (blower-door test).

Jak podat žádost

Žádosti podávejte písemně na určeném formuláři, který získáte na krajských pracovištích SFŽP a na pobočkách pověřených bank nebo si jej můžete stáhnout zde. Příjem žádostí a administraci budou zajišťovat dvě skupiny subjektů:

Více o tom, jak postupovat při podávání žádosti o podporu z programu Zelená úsporám, najdete v rubrice Jak je možné žádat.

Výše podpory pro bytové domy

Uvedené částky jsou maximální, podpora nesmí přesáhnout investiční náklady.
Na žadatele - právnické osoby a fyzické osoby podnikající - se navíc vztahují pravidla
pro poskytování veřejné podpory, tyto subjekty mohou žádat v režimu de minimis, Blokové výjimky nebo Dočasného rámce.

Výši podpory na přípravu a realizaci podporovaných opatření naleznete vždy na konci výčtu podpory v jednotlivých oblastech.

V rámci programu Zelená úsporám je možné žádat o podporu v této výši:

A - Úspory energie na vytápění

V oblasti A program Zelená úsporám podporuje opatření vedoucí k úsporám energií
na vytápění prostřednictvím celkového, nebo dílčího zateplení bytových domů.

Podporované opatření

Výše podpory

A.1 - Celkové zateplení
s dosažením měrné roční potřeby tepla
na vytápění max. 30 kWh/m2

1500 Kč/m2 podlahové plochy,
max. na 120 m2 na byt. jednotku

A.1 - Celkové zateplení
s dosažením měrné roční potřeby tepla
na vytápění max. 55 kWh/m2

1050 Kč/m2 podlahové plochy,
max. na 120 m2 na byt. jednotku

A.2 - Dílčí zateplení
- snížení roční měrné potřeby tepla
na vytápění o 30 %

a) vnějších stěn, b) střechy/stropu, c) podlahy,
d) výměna oken a dveří, e) instalace nuceného
větrání s rekuperací
alespoň jedno z opatření a) - e)

600 Kč/m2 podlahové plochy,
max. na 120 m2 na byt. jednotku

A.2 - Dílčí zateplení
- snížení roční měrné potřeby tepla
na vytápění o 20 %

a) vnějších stěn, b) střechy/stropu, c) podlahy,
d) výměna oken a dveří, e) instalace nuceného větrání s rekuperací
alespoň jedno z opatření a) - e)

450 Kč/m2 vytápěné plochy,
max. na 120 m2 na byt. jednotku


Program Zelená úsporám podporuje také zpracování projektů a výpočtů
nezbytných pro realizaci opatření. O tuto podporu se žádá současně s žádostí
o investiční podporu. Tato podpora je podmíněna schválením žádosti o podporu
investiční akce. Podrobnější informace o podpoře na projekt naleznete zde.

A - Podpora na výpočet úspory měrné roční potřeby tepla na vytápění

15 000 Kč/BD

A - Podpora na projekt resp. odborný dozor

2 000 Kč/byt. jednotka
(maximálně 5 % z výše
poskytnuté podpory
na investiční akci)

B - Výstavba v pasivním energetickém standardu

V oblasti B program Zelená úsporám podporuje výstavbu nových bytových domů
splňujících pasivní energetický standard. Podporována je i změna stavby
stávajících bytových domů na energeticky pasivní standard.

Podporované opatření

Výše podpory

B - BD v pasivním energetickém standardu

150 000 Kč/byt. jednotka


Program Zelená úsporám podporuje také zpracování projektů a výpočtů
nezbytných pro realizaci opatření. O tuto podporu se žádá současně s žádostí
o investiční podporu. Tato podpora je podmíněna schválením žádosti o podporu
investiční akce. Podrobnější informace o podpoře na projekt naleznete zde.

B - Podpora na projekt BD

40 000 Kč

C.1, C.2 - Výměna neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb

V oblasti C.1 program Zelená úsporám podporuje výměnu stávajících
neekologických zdrojů vytápění (uhlí, kapalná fosilní paliva, elektřina)
za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla.

V oblasti C.2 program Zelená úsporám podporuje instalaci nízkoemisních zdrojů
na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb.

Podporované opatření

Výše podpory

C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápění za nízkoemisní zdroj vytápění na biomasu

C.2 - Instalace nízkoemisního zdroje vytápění na biomasu do novostaveb

25 000 Kč/byt

C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápění za tepelné čerpadlo země - voda a voda - voda s invertorem nebo s akumulační nádrží (o měrném objemu min. 20 l/kW tep. výkonu)

C.2 - Instalace tepelného čerpadla země - voda a voda - voda s invertorem nebo s akumulační nádrží (o měrném objemu min. 20 l/kW tep. výkonu)

24 000 Kč/byt

C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápění za tepelné čerpadlo země - voda a voda - voda bez invertoru

C.2 - Instalace tepelného čerpadla země - voda a voda - voda bez invertoru do novostaveb

20 000 Kč/byt

C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápění za tepelné čerpadlo vzduch - voda s chladivem CO2

C.2 - Instalace tepelného čerpadla
vzduch - voda s chladivem CO2

23 000 Kč/byt

C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápění za tepelné čerpadlo vzduch - voda s invertorem nebo s akumulační nádrží (o měrném objemu min. 20 l/kW tep. výkonu)

C.2 - Instalace tepelného čerpadla vzduch - voda s invertorem nebo s akumulační nádrží (o měrném objemu min. 20 l/kW tep. výkonu)

17 000 Kč/byt

C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápění za tepelné čerpadlo vzduch - voda  bez invertoru

C.2 - Instalace tepelného čerpadla vzduch - voda bez invertoru do novostaveb

C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápění za tepelné čerpadlo vzduch - vzduch s invertorem

C.2 - Instalace tepelného čerpadla vzduch - vzduch s invertorem

15 000 Kč/byt


Program Zelená úsporám podporuje také zpracování projektů a výpočtů
nezbytných pro realizaci opatření. O tuto podporu se žádá současně s žádostí
o investiční podporu. Tato podpora je podmíněna schválením žádosti o podporu
investiční akce. Podrobnější informace o podpoře na projekt naleznete zde.

C.1 / C.2 - Podpora na výpočet
měrné potřeby tepla na vytápění

15 000 Kč/BD

C.1 / C.2 - Podpora na projekt
a na kontrolu správnosti provedení opatření

15 000 Kč/BD

C.3 - Instalace solárně-termických kolektorů

V oblasti C.3 program Zelená úsporám podporuje instalaci solárních kolektorů,
a to buď pouze pro přípravu teplé vody, nebo pro přípravu teplé vody a přitápění.

C.3.1 - Instalace solárně-termických kolektorů (pouze pro přípravu teplé vody)

Podporované opatření

Výše podpory

C.3.1 - Solární systém pro přípravu teplé vody

25 000 Kč/byt. jednotka

 

Program Zelená úsporám podporuje také zpracování projektu a na kontrolu
správnosti provedení opatření. O tuto podporu se žádá současně s žádostí
o investiční podporu. Tato podpora je podmíněna schválením žádosti o podporu
investiční akce. Podrobnější informace o podpoře na projekt naleznete zde.

C.3.1 - Podpora na projekt
a na kontrolu správnosti provedení opatření

15 000 Kč

C.3.2 - Instalace solárně-termických kolektorů (pro přípravu teplé vody a přitápění)

Podporované opatření

Výše podpory

C.3.2 - Solární systémy
pro přípravu teplé vody a přitápění

35 000 Kč/byt. jednotka


Program Zelená úsporám podporuje také zpracování projektů a výpočtů
nezbytných pro realizaci opatření. O tuto podporu se žádá současně s žádostí
o investiční podporu. Tato podpora je podmíněna schválením žádosti o podporu
investiční akce. Podrobnější informace o podpoře na projekt naleznete zde.

C.3.2 - Podpora na výpočet
měrné potřeby tepla

15 000 Kč

C.3.2 - Podpora na projekt
a kontrolu správnosti provedení opatření

15 000 Kč

D - Dotační bonus

Žadatele, který provede jednu z níže uvedených kombinací opatření
(např. celkové zateplení a instalaci ekologického zdroje vytápění), ocení program
Zelená úsporám dotačním bonusem. Podmínkou je současné podání žádostí
na jednotlivá opatření.

Kombinace opatření

Výše bonusu

A + C.1

50 000 Kč

A + C.3

50 000 Kč

B + C.3

50 000 Kč

C.2 + C.3.2

50 000 Kč

 

Výše podpory pro rodinné domy

Uvedené částky jsou maximální, podpora nesmí přesáhnout investiční náklady.

Výši podpory na přípravu a realizaci podporovaných opatření naleznete vždy na konci výčtu podpory v jednotlivých oblastech.

V rámci programu Zelená úsporám je možné žádat o podporu v této výši:

A - Úspory energie na vytápění

V oblasti A program Zelená úsporám podporuje opatření vedoucí k úsporám energií
na vytápění prostřednictvím celkového, nebo dílčího zateplení rodinných domů.

Podporované opatření

Výše podpory

A.1 - Celkové zateplení
s dosažením měrné roční potřeby tepla
na vytápění max. 40 kWh/m2

2200 Kč/m2 podlahové plochy,
max. na 350 m2 podlahové plochy

A.1 - Celkové zateplení
s dosažením měrné roční potřeby tepla
na vytápění max. 70 kWh/m2

1550 Kč/m2 podlahové plochy,
max. na 350 m2 podlahové plochy

Při celkovém zateplení (A.1) je zároveň požadováno snížení vypočtené hodnoty měrné roční potřeby tepla na vytápění alespoň o 40 % oproti stavu před realizací opatření.

A.2 - Dílčí zateplení
- snížení měrné roční potřeby tepla
na vytápění o 30 %
a) vnějších stěn, b) střechy/stropu,
c) podlahy, d) výměna oken a dveří,
e) instalace nuceného větrání s rekuperací
alespoň jedno z opatření a) - e)

850 Kč/m2 podlahové plochy,
max. na 350 m2 podlahové plochy

A.2 - Dílčí zateplení
- snížení měrné roční potřeby tepla
na vytápění o 20 %

a) vnějších stěn, b) střechy/stropu,
c) podlahy, d) výměna oken a dveří,
e) instalace nuceného větrání s rekuperací
alespoň jedno z opatření a) - e)

650 Kč/m2 podlahové plochy,
max. na 350 m2 podlahové plochy

 

Program Zelená úsporám podporuje také zpracování projektů a výpočtů
nezbytných pro realizaci opatření. O tuto podporu se žádá současně s žádostí
o investiční podporu. Tato podpora je podmíněna schválením žádosti o podporu
investiční akce. Podrobnější informace o podpoře na projekt naleznete zde.

A - Podpora na výpočet úspory měrné roční
potřeby tepla na vytápění, projekt a  odborný dozor

20 000 Kč

B - Výstavba v pasivním energetickém standardu

V oblasti B program Zelená úsporám podporuje výstavbu nových rodinných domů
splňujících pasivní energetický standard. Podporována je i změna stavby
stávajících rodinných domů do pasivního energetického standardu.

Podporované opatření

Výše podpory

B - RD v pasivním energetickém standardu

250 000 Kč/RD


Program Zelená úsporám podporuje také zpracování projektů a výpočtů
nezbytných pro realizaci opatření. O tuto podporu se žádá současně s žádostí
o investiční podporu. Tato podpora je podmíněna schválením žádosti o podporu
investiční akce. Podrobnější informace o podpoře na projekt naleznete zde.

B - Podpora na projekt RD

40 000 Kč

C.1, C.2 - Výměna neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb

V oblasti C.1 program Zelená úsporám podporuje výměnu stávajících
neekologických zdrojů vytápění (kotle na uhlí a kapalná fosilní paliva, elektřina)
za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla.

V oblasti C.2 podporuje program Zelená úsporám instalaci nízkoemisních
zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb.

Podporované opatření

Výše podpory

C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápění za nízkoemisní zdroj vytápění na biomasu se samočinnou dodávkou paliva

C.2 - Instalace nízkoemisního zdroje vytápění na biomasu se samočinnou dodávkou paliva do novostaveb

95 000 Kč

C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápění za nízkoemisní zdroj vytápění na biomasu s ruční dodávkou paliva a s akumulační nádrží (o min. požadovaném měrném objemu 50 l/kW topného výkonu zdroje tepla).

C.2 - Instalace nízkoemisního zdroje vytápění na biomasu s ruční dodávkou paliva a s akumulační nádrží (o min. požadovaném měrném objemu 50 l/kW topného výkonu zdroje tepla) do novostaveb

80 000 Kč

C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápění za nízkoemisní zdroj na biomasu s ruční dodávkou paliva bez akumulační nádrže

50 000 Kč

C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápění za tepelné čerpadlo země - voda a  voda - voda s invertorem nebo s akumulační nádrží (o min. požadovaném měrném objemu 20 l/kW tep. výkonu).

C.2 - Instalace tepelného čerpadla země - voda a voda - voda s invertorem nebo s akumulační nádrží (o min. požadovaném měrném objemu 20 l/kW tep. výkonu).

85 000 Kč

C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápění za tepelné čerpadlo země - voda a voda - voda bez invertoru

C.2 - Instalace tepelného čerpadla země - voda a voda - voda bez invertoru do novostaveb

C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápění za tepelné čerpadlo vzduch - voda s chladivem CO2

C.2 - Instalace tepelného čerpadla
vzduch - voda s chladivem CO2

75 000 Kč

C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápění za tepelné čerpadlo vzduch - voda s invertorem nebo s akumulační nádrží (o měrném objemu min. 20 l/kW tep. výkonu)

C.2 - Instalace tepelného čerpadla vzduch - voda s invertorem nebo s akumulační nádrží (o měrném objemu min. 20 l/kW tep. výkonu)

55 000 Kč

C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápění za tepelné čerpadlo vzduch - voda bez invertoru

C.2 - Instalace tepelného čerpadla vzduch - voda bez invertoru do novostaveb

50 000 Kč

C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápění za tepelné čerpadlo vzduch - vzduch s invertorem

C.2 - Instalace tepelného čerpadla vzduch - vzduch s invertorem

45 000 Kč


Program Zelená úsporám podporuje také zpracování projektů a výpočtů
nezbytných pro realizaci opatření. O tuto podporu se žádá současně s žádostí
o investiční podporu. Tato podpora je podmíněna schválením žádosti o podporu
investiční akce. Podrobnější informace o podpoře na projekt naleznete zde.

C.1 / C.2 - Podpora na výpočet měrné roční potřeby tepla na vytápění

10 000 Kč

C.1 / C.2 - Dotace na projekt
a na kontrolu správnosti provedení opatření

5 000 Kč

C.3 - Instalace solárně-termických kolektorů

V oblasti C.3 program Zelená úsporám podporuje instalaci solárních kolektorů,
a to buď pouze pro přípravu teplé vody, nebo pro přípravu teplé vody a přitápění.

C.3.1 - Instalace solárně-termických kolektorů pouze pro přípravu teplé vody

Podporované opatření

Výše podpory

C.3.1 - Solární systém pro přípravu teplé vody

55 000 Kč

 

Program Zelená úsporám podporuje také zpracování projektu a kontrolu
správnosti provedení opatření. O tuto podporu se žádá současně s žádostí o investiční podporu. Tato podpora je podmíněna schválením žádosti o podporu investiční akce. Podrobnější informace o podpoře na projekt naleznete zde.

C.3.1 - Podpora na projekt na kontrolu
správnosti provedení opatření

5 000 Kč

C.3.2 - Instalace solárně-termických kolektorů pro přípravu teplé vody a přitápění

Podporované opatření

Výše podpory

C.3.2 - Solární systémy
pro přípravu teplé vody a přitápění

80 000 Kč


Program Zelená úsporám podporuje také zpracování projektů a výpočtů
nezbytných pro realizaci opatření. O tuto podporu se žádá současně s žádostí
o investiční podporu. Tato podpora je podmíněna schválením žádosti o podporu
investiční akce. Podrobnější informace o podpoře na projekt naleznete zde.

C.3.2 - Podpora na výpočet měrné roční potřeby tepla na vytápění přípravu teplé vody

10 000 Kč

C.3.2 - Podpora na projekt na kontrolu správnosti provedení opatření

5 000 Kč

D - Dotační bonus

Žadatele, který provede některou z níže uvedených kombinací opatření
(např. celkové zateplení a instalaci ekologického zdroje vytápění), ocení program
Zelená úsporám dotačním bonusem. Podmínkou je současné podání žádostí
na jednotlivá opatření.

Kombinace opatření

Výše bonusu

A + C.1

20 000 Kč

A + C.3

20 000 Kč

B + C.3

20 000 Kč

C.2 + C.3.2

20 000 Kč